Система управлінню якістю

Сертифікати управління якістю

Розпорядження міського голови від 08.02.2018 №64 "Про Цілі якості виконавчих органів Луцької міської ради на 2018 рік"

Розпорядження луцького міського голови від 24.03.2017 №156 "Про Цілі якості виконавчих органів Луцької міської ради на 2017 рік"

Інформація про функціонування системи управління якістю у виконавчих органах Луцької міської ради у 2016 році

Інформація про функціонування системи управління якістю у виконавчих органах Луцької міської ради у 2015 році

Інформація про функціонування системи управління якістю у виконавчих органах у 2014 році

Інформація про функціонування системи управління якістю у виконавчих органах Луцької міської ради у 2013 році

Інформація про функціонування системи управління якістю у виконавчих органах Луцької міської ради у 2012 році

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС
працівників виконавчих органів Луцької міської ради

1. Загальні  положення.
Етичний кодекс працівників виконавчих органів міської ради – є  узагальненням  стандартів  поведінки  та доброчесності керівників та підлеглих у вказаному органі. Він базується  на Конституції  України, принципах системи управління якістю ISO 9001:2000, загальних  правилах поведінки  державного службовця  та визначених  законами України  принципах  служби  в органах  місцевого самоврядування, спрямований на створення умов для  підвищення авторитету міської ради та її виконавчих органів, зміцнення репутації керівників та підлеглих, а також  на інформування  громадян  про поведінку, яку  вони мають  очікувати  від  працівників виконавчих органів. 
Етичний кодекс працівників  виконавчих органів міської ради прийнятий з метою удосконалення професійної діяльності працівників, забезпечення відповідного рівня фахової відповідальності та високої якості надання  послуг різним категоріям замовників.  Вимоги  до працівників закріплені в принципах етичного кодексу. 
Дія етичного кодексу працівників виконавчих органів міської ради поширюється на всі виконавчі органи міської ради.

Термінологія.
Етичний кодекс – сукупність принципів і норм, якими повинна керуватися організація та її члени  під час виконання посадових обов’язків .
Етичні принципи – це  основні засади, вихідні ідеї, що характеризуються  універсальністю, загальною значущістю, і відображають  суттєві положення .
Працівники – посадові особи та службовці, які працюють в органі місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.
Замовник – член територіальної громади міста Луцька, на задоволення потреб якого працюють виконавчі органи Луцької міської ради та інших замовників послуг.

2. Етичні принципи діяльності працівників виконавчих органів міської ради.

2.1 Принцип законності 
Працівники повинні провадити свою діяльність виключно у межах наданих службових повноважень, а їх рішення та дії повинні відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством. Сприяння у межах службових повноважень утвердженню та забезпеченню прав і свобод людини й громадянина, закріплених Конституцією і законами України, є обов’язком кожного працівника виконавчих органів міської ради.
Працівники, виконуючи свої функціональні обов’язки, не повинні  перебувати  у ситуації  фінансової  чи будь-якої  іншої  залежності  від третіх  осіб  чи  організацій, які  могли б впливати  на їх  посадові  функції.  

2.2 Принцип професіоналізму 
Працівники  повинні   сумлінно виконувати  свої  службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно  вдосконалювати  організацію  своєї  роботи, підвищувати професійну кваліфікацію. 
Працівники  повинні  постійно  поліпшувати  свої уміння, знання  і навички відповідно до  функцій та завдань  займаної  посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень  за освітньо-професійними  програмами та шляхом  самоосвіти.

2.3 Принцип іміджу та авторитету
Працівники мають дбати  про позитивний імідж  та  авторитет  органів місцевого самоврядування  і державної  служби в цілому, гордитися своїм  ім’ям  та статусом.
Зовнішній вигляд працівника не повинен суперечити вимогам ділового етикету, відповідати вимогам існуючої корпоративної політики. Працівникам виконавчих органів міської ради рекомендується дотримуватися ділового стилю одягу, що передбачає розумний консерватизм, вибирати відповідну кольорову гаму, дотримуватись почуття міри щодо довжини і фасону одягу, уникати надмірності в кількості прикрас. Макіяж має бути помірним. Робочий одяг має бути комфортним, охайним та чистим,  відповідати зовнішності та статурі.
Поведінка працівників виконавчих органів міської ради має  відповідати  очікуванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства  та  громадян  до місцевого самоврядування, сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених  Конституцією і законами України. Працівники зобов’язані уникати ситуацій, здатних завдавати шкоди їх репутації та авторитету органів місцевого самоврядування.

2.4 Принцип гуманізму
Будь-які прояви свавілля або байдужості працівників органу до правомірних дій та вимог громадян слід визнати неприпустимими. Не допускати зловживань працівниками виконавчих органів своїм службовим становищем.
 Працівник зобов’язаний з повагою, шанобливо ставитися до своїх колег, громадян, бути ввічливим, коректним у службових стосунках, дотримуватися високої культури. Кожна людина має право на самореалізацію, яка не призводить до порушення прав інших людей. 
Працівники співпрацюють із замовниками, намагаючись якнайкраще розв'язувати будь-які завдання, з якими вони стикаються, з метою задоволення інтересів замовників.
Працівники створюють доброзичливу атмосферу спілкування із замовником. Довіра до роботи працівників виконавчих органів міської ради є необхідною умовою результативної  діяльності  органу місцевого самоврядування в цілому.

2.5 Принцип неупередженості та рівності
Працівники виконавчих органів міської ради у відносинах з громадянами зобов’язані завжди пам’ятати, що найважливішим завданням їх службової діяльності є сприяння утвердженню пріоритету прав і свобод людини й громадянина. Вони не повинні чинити дії, які порушують права і свободи громадянина, групи або груп громадян, створювати перешкоди для реалізації цих прав і свобод, Їх поведінка повинна бути такою, аби громадянин був упевненим в тому, що йому сприятимуть і нададуть необхідну допомогу в усіх його правомірних діях та вимогах. 
Працівники  приймають проблеми й обставини замовників незалежно від їхнього способу життя, поведінки, соціального і національного походження, статі тощо. 
Обов'язок працівників виконавчих органів міської ради - бути конфіденційними, що виключає можливість розголошення будь-яких відомостей про замовників, за винятком тих випадків, коли це робиться з їхньої згоди чи в установленому законом порядку. 

3.  Етична поведінка стосовно колег
Створювати та систематично використовувати можливості, умови для обміну знаннями, досвідом і поглядами з колегами у роботі, фахівцями інших галузей з метою вдосконалення власної практики роботи та збагачення інтелектуальних ресурсів професійної групи. 
Відстоювати професійну честь і гідність як особисту, так і своїх колег, не допускати упередженої критики на їхню адресу. 
Визнавати різні погляди та форми практичного досвіду колег у роботі й інших фахівців, висловлювати критичні зауваження та пропозиції лаконічно і коректно. 

4.  Етична поведінка стосовно замовників
Допомагати всім замовникам рівною мірою. 
Допомагати кожному, хто звертається до них за захистом,  консультацією або порадою, без будь-якої дискримінації щодо статі, віку, фізичних або розумових обмежень, соціальної чи расової приналежності, віросповідання, мови, політичних поглядів, сексуальної орієнтації. 
Прагнути зрозуміти кожного замовника, з'ясовувати всі чинники проблеми, що виникла, запропонувати оптимальні види послуг, які надають виконавчі органи міської ради. 
Визнавати і поважати наміри, відповідальність замовників за прийняте рішення. 
Якщо неможливо надати відповідну послугу, працівники виконавчих органів міської ради  зобов'язані повідомити про це замовників, залишивши за ними право на свободу дій. 
5. Використання майна
Працівники зобов’язані ощадливо та ефективно використовувати комунальне майно, інші засоби організаційно-технічного, матеріального та іншого забезпечення, користування і використання яких входить до їх компетенції, забороняється використовувати його  в особистих інтересах, а також в інших цілях, не пов’язаних з виконанням ними своїх посадових обов’язків.

6. Відповідальність за недотримання правил, закріплених в цьому кодексі
Посадові особи виконавчих органів міської ради, які здійснюють керівництво  працівниками виконавчих органів або контролюють  їх роботу, зобов’язані  вживати  заходів  щодо  дотримання  ними Етичного Кодексу відповідно до законодавства  та в межах  повноважень.

САМОВРЯДНО-ГРОМАДСЬКИЙ СТАНДАРТ
Посадові особи місцевого самоврядування Луцької міської ради, керуючись Конституцією України та законами України, на підставі Статуту територіальної громади міста Луцька, з метою задоволення права громади на самостійне урядування, налагодження дієвого діалогу між міською владою та громадою, забезпечення відкритості, доступності, прозорості у своїй діяльності, сприяння громадській активності та впровадження європейських стандартів місцевої демократії встановлюють основні стандарти своєї діяльності:

-    влада для громади: надання якісних адміністративних послуг, чіткість, зрозумілість, об'єктивність та публічність в ухваленні управлінських рішень, гарантія доступу до інформації, створення сприятливого середовища для життя, праці, бізнесу, відпочинку та покращення добробуту лучан;

суспільна партиципація: підтримка громадської активності, спонукання до самоорганізації та самостійного врядування громади, сприяння діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, підтримка партнерського соціального діалогу;

-    дієва адміністрація та ефективне управління: створення оптимальної організаційної структури влади, професіоналізм та компетентність працівників усіх рівнів, забезпечення кваліфікації, етики, ефективності та якості діяльності посадових осіб;

-    суспільна довіра: проведення моніторингу бажань та очікувань громади, підтримка місцевої ініціативи, реалізація спільних проектів, забезпечення дієвого діалогу з громадою та проведення громадських консультацій.

Самоврядно-громадський стандарт узгоджений з принципами та цілями діяльності міського голови, політикою якості, етичним кодексом працівників виконавчих органів Луцької міської ради, положеннями про виконавчі органи міської ради, регламентами роботи.