Координаційна рада з питань підприємництва

  Загальна інформація про Раду 
Координаційна рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва є постійно діючим консультативно-дорадчим органом,  утвореним з метою створення стимулюючих умов для розвитку малого та середнього підприємництва у м. Луцьку, оптимізації здійснення координаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з підприємцями з питань формування та реалізації державної політики та політики органів місцевого самоврядування щодо розвитку підприємництва у м. Луцьку. 
У своїй діяльності рада підприємців керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1210 «Про затвердження Положення про Координаційну раду з питань розвитку малого та середнього підприємництва та її складу», розпорядженнями Луцького міського голови, та Положенням про раду підприємців при Луцькому міському голові.

Права та обов’язки координаційної ради 
Основні завданням Координаційної ради:

сприяння забезпеченню координації діяльності об’єднань малих і середніх підприємців з питань, що стосуються розвитку малого та середнього підприємництва, забезпечення захисту прав підприємців;
підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної регуляторної політики та політики у сфері підприємництва;
розгляд та оцінка проектів актів законодавства з питань провадження підприємницької діяльності;
забезпечення врахування думки підприємців у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади.
Координаційна рада має право:
отримувати в установленому порядку від Луцької міської ради інформацію, необхідну для своєї роботи;
утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи ради;
залучати до своєї роботи представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних та міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників) та окремих фахівців;
Координаційна рада відповідно до покладених на неї основних завдань:
бере участь у розробленні проектів актів законодавства, які регулюють дільність малого та середнього підприємництва;
готує та подає пропозиції щодо стстворення правових, економічних та організаційних умов для подальшого розвитку підприємницької діяльності, упорядкування роботи з проведення контролюючими органами перевірок суб’єктів підприємницької діяльності, усунення дублювання функцій із здійснення контролюючими органами заходів державного нагляду (контролю);
подає пропозиції  та рекомендації, підготовлені за результатами своєї роботи;  
бере участь у проведенні експертизи проектів актів законодавства з питань, що стосуються розвитку малого та середнього підприємництва;
здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з підприємцями;
опрацьовує отримані за результатами проведених консультацій з підприємцями пропозиції та зауваження з питань формування і реалізації державної політики й подає їх в установленому порядку міській раді, систематично інформує підприємців, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.