1. Головна
  2. Оголошення

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Розроблення проєкту детального плану території вздовж вулиці Карпенка-Карого (від вул. Лідавської до шляхопроводу на пр-ті Перемоги) в місті Луцьку.

1. Замовник
Управління капітального будівництва Луцької міської ради.
43025, м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 19.
Пропозиції надавати в департамент містобудування,  земельних ресурсів  та реклами Луцької міської ради (43025, м. Луцьк  вул. Лесі Українки, 35,     Тел.: (0332) 77 78-64,  (0332) 77 78 66, email: dm@lutskrada. gov.ua).

2.Вид та основні цілі документа державного планування
Вид документа державного планування:
Містобудівна документація. Розроблення проєкту детального плану території вздовж вулиці Карпенка-Карого (від вул. Лідавської до шляхопроводу на пр-ті Перемоги) в місті Луцьку розроблено відповідно до рішення Луцької міської ради від 23.06.2021 №13/102 "Про надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території вздовж вулиці Карпенка-Карого (від вул. Лідавської до шляхопроводу на пр-ті Перемоги) в місті Луцьку ".
Основні цілі документа державного планування:
Визначення параметрів забудови земельних ділянок, формування принципів планувальної організації забудови та інженерного забезпечення території, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормативами, створення транспортної інфраструктури, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення тощо.
Зв’язок з іншими документами державного планування:
Розроблення проєкту детального плану території виконано згідно:
    • ДБН Б.2.2-12:2019„Планування і забудова міських і сільських поселень”; 
    • Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів; 
    • ДБН В.2.2.3-4:2007 „Автомобільні дороги”; 
    • ДБН В.2.3-5-2017 „Вулиці та дороги населених пунктів”;  
    •  ДБН В.2.5-20-2018 “Газопостачання. Зовнішні мережі та споруди.”;  
    • ДБН В.2.5-74: 2013„Водопостачання.Зовнішні мережі та споруди.”;  
    •  ДБН В.2.5-75:2013 „Каналізація. Зовнішні мережі та споруди.”; 
    • ДБН  В.2.5-23-2010 “Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення”;
    • ДБН Б.1.1-14-14:2012  „Склад т а зміст детального плану території”.
    • 
3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)                       
           Об’єкт планової діяльності відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4. Ймовірні наслідки:
а) для довкілля:
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування для таких компонентів довкілля:
- ґрунти;
- атмосферне повітря;
- водні ресурси;
- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
- кліматичні фактори;
Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.
б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;
в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення –відсутні.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено
Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.
Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення житлового кварталу і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району.
У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території вздовж вулиці Карпенка-Карого (від вул. Лідавської до шляхопроводу на пр-ті Перемоги) в місті Луцьку та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, перешкодить пришвидшенню розвитку економіки населеного пункту.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.
Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:
- доповіді про стан довкілля;
- статистичну інформацію;
- інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДПТ;
- дані моніторингу стану довкілля;
- інша доступна інформація.
Основним критерієм під час стратегічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього середовища.
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.
Розробити комплекс заходів, спрямованих на виявлення характеру, інтенсивності та ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду планової господарської діяльності:
- вивчити природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі грунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
- розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
- оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
- визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
- зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості);
- повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.
В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку міста та підвищення якості життя населення.    

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП
Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:
- влаштування санітарно-захисних розривів та зон зелених насаджень для зменшення акустичного забруднення території;
- охорона підземних вод від забруднення (влаштування з природного покриття (бруківки) проїзної частини, гідроізоляції споруд для зберігання води, бетонування стоянок автотранспорту, встановлення площадки для контейнерів ТПВ);
- охорона поверхневих вод та грунтів (ефективне відведення дощових вод згідно вертикального планування);
- санітарна очистка території забудови має бути планово-регулярною і здійснюватися органами ЖКГ або іншими службами. Сухе побутове сміття, тверді побутові відходи та вуличне сміття повинні вивозитися на полігон твердих побутових відходів (ТПВ) населеного пункту.  

8.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку».

9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради (Адреса: 43025, м. Луцьк вул. Лесі Українки, 35 Тел.: (0332) 77 78-64, (0332) 77 78 66, email: dm@lutskrada. gov.ua) у строк, що не перевищує 15 днів з дня оприлюднення цієї заяви.

 

Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами