1. Головна
  2. Оголошення

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

Детальний план території в межах вулиць Шкільна,

Поліська, Княгининівська та Нижній проїзд у с.Зміїнець

Луцької міської територіальної громади

 

1. Замовник: Управління капітального будівництва Луцької міської ради.

Адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 19.

2. Вид та основні цілі документа державного планування та його зв'язок з іншими документами державного планування.

Документація державного планування - “Детальний план території в межах вулиць Шкільна, Поліська, Княгининівська та Нижній проїзд у с.Зміїнець Луцької міської територіальної громади” розробляється на підставі рішення Луцької міської ради від 31.05.2023 №45/68 «Про надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території в межах вулиць Шкільна, Поліська, Княгининівська та Нижній проїзд у с.Зміїнець Луцької міської територіальної громади».

Детальний план даної території розробляється з метою деталізації і уточненні у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, визначенні планувальної структури функціонального призначення окремої території, просторової композиції та параметрів забудови, обґрунтування розташування кварталів багатоквартирних житлових будинків різної поверховості на території проєктування.

Проєкт детального плану території розробляється згідно діючих державних будівельних норм з планування і забудови територій: ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій“, ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги населених пунктів“, ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території“, ДСП 173-96 “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів“, ДБН В.2.2-9:2018 “Громадські будинки та споруди. Основні положення“, ДБН Б.2.2-5:2011 “Благоустрій територій“, ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди».

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Територія, для якої розробляється детальний план розташована в межах вулиць Шкільна, Поліська, Княгининівська та Нижній проїзд у с.Зміїнець Луцької міської територіальної громади та включає до себе території ряду громадських та житлових будинків.

Територія, для якої розроблено детальний план межує: захід - загальноміська вулиця Шкільна; північ - загальноміська вулиця Княгининівська; схід - загальноміська вулиця Поліська; південь - загальноміська вулиця Нижній проїзд.

Згідно Генерального Плану на території проектування є два типи використання території: громадська забудова та садибна забудова. Проектні рішення передбачають на території громадської забудови розташувати будівлю церкви та комплекс багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованих приміщеннями громадського призначення. На території садибної території передбачено будівництво 3 садибних будинків та одного зблокованого житлового будинку що складається з 4 блоків. Багатоповерхові будинки передбачено 2-3 поверховими, а садибні до 3 поверхів включно.

Запланована кількість мешканців становить 321 людина, з них 266 осіб в проєктних житлових будинків (з них 231 в багатоквартирному ж.б.). Кількість квартир - 72, загальна площа квартир становить 6700 м2. Житлова забезпеченість становить 29,0 м2 / люд. Передбачено влаштувати вбудований дитячий дошкільний заклад. Крім того, проектом пропонується збільшити кількість учнівських місць у середній школі № 13.

ДПТ не передбачається розміщення видів планованої діяльності та об’єктів, стосовно яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до ст. 3  ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля".

4. Ймовірні наслідки для довкілля (у тому числі для здоров’я населення) та для територій з природоохоронним статусом.

а) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: 

Оцінка впливу проєкту ДПТ буде здійснена на компоненти природного середовища, а саме:

- повітряне середовище: вплив може проявлятися у викидах забруднюючих речовин від автотранспорту мешканців та користувачів запроектованих об’єктів, а також під час будівельних та монтажних робіт.

- клімат: вплив незначний, що безпосередньо пов’язано з відсутністю в межах ДПТ виробничих об’ктів, що спричиняли б виділення парникових газів, теплоти, вологи.

- водне середовище: вплив може здійснюватися на етапі будівництва та в утворенні господарсько-побутових стоків. Порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься.

- геологічне середовище: вплив на ґрунтовий покрив полягатиме у ущільненні та перенесенні ґрунтового шару на етапі будівництва. Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

- грунти: планована діяльність передбачає утворення будівельних відходів на етапі будівництва та твердих побутових відходів на етапі функціонування проектованих об’єктів. Відходи будуть зберігатися в окремих герметичних контейнерах згідно сортуванню в спеціально відведеному місці з твердим покриттям. У міру накопичення відходи будуть вивозитися для подальшого повторного використання та утилізації.

- рослинний і тваринний світ: постійний негативний вплив відсутній. Місця проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проектування відсутні. Значних змін в системі дослідженої території в результаті будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. Незначним, короткочасним об’єктом впливу на тваринний світ під час будівництва будуть роботи будівельної техніки та інвентарю.

Негативний вплив на здоров’я населення відсутній, оскільки викидів, скидів, утворення та поводження з небезпечними речовинами не передбачається. Рівні шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання не будуть перевищувати гранично допустимі концентрації та норми допустимого впливу. Передбачено дотримання норм по інсоляції. 

б) наслідки для територій з природоохоронним статусом:

На території опрацювання ДПТ об’єкти історико-культурної спадщини та території з природоохоронним статусом відсутні.

в)  транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення:

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки земельна ділянка розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність впровадження даної планованої діяльності.

Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення об’єктів і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме проєкту “Детальний план території в межах вулиць Шкільна, Поліська, Княгининівська та Нижній проїзд у с.Зміїнець Луцької міської територіальної громади” та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проєктується, перешкодить пришвидшенню розвитку економіки населеного пункту.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля; статистичну інформацію; інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДПТ; дані моніторингу стану довкілля; інша доступна інформація. З огляду на характер такого виду документації як детальний план території, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану. Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. В ході СЕО буде проведена оцінка факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

В цілому, розроблений у відповідності до державних містобудівних норм, санітарних норм і правил, проект не матиме негативних наслідків.

Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

- здійснення єдиної комплексної системи інженерної підготовки та захисту території;

- проведення комплексного благоустрою території, в т.ч. озеленення;

- забезпечення належного поводження з відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України;

- дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних будівель та споруд;

- заходи щодо пожежної безпеки.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

– зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

– характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;

– характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;

– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

– опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

– резюме нетехнічного характеру інформації.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради.

Адреса: 43025, м. Луцьк вул. Лесі Українки, 35.

Телефон: (0332) 77 78-64, (0332) 77 78 66, email: dm@lutskrada. gov.ua.

Відповідальна особа – Маруняк Андрій Ярославович, заступник директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради, начальник управління містобудування та архітектури.

Пропозиції та зауваження до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді)  протягом 10 днів з дня внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Детального плану території в межах вулиць Шкільна, Поліська, Княгининівська та Нижній проїзд у с.Зміїнець Луцької міської територіальної громади (відповідно до п. п. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (зі змінами). 

10. Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:

Заява про визначення обсягу СЕО оприлюднена від 23.01.2024р.

на офіційному веб-сайті Луцької міської ради www.lutskrada.gov.ua