1. Головна
 2. Оголошення

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки коригування детального плану території

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки коригування детального плану території в межах вулиць Шота Руставелі, Даньшина, Стара дорога, Прасолів (житловий масив «Гнідава») у місті Луцьку

 

1.Інформація про замовника.

Виконавчий комітет Луцької міської ради

43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19

Пропозиції надавати в управління містобудування та архітектури Луцької міської ради. 43025 м. Луцьк вул. Лесі Українки, 35,

Тел.:(0332) 77 78-64, (0332) 77 78 66, email: dm@lutskrada. gov.ua,

weв- caйт: https:// www. lutskrada. gov. ua/

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Вид документа державного планування:

Містобудівна документація. Коригування проекту детального плану території в межах вулиць Шота Руставелі, Даньшина, Стара дорога, Прасолів (житловий масив «Гнідава») у місті Луцьку розроблено відповідно до рішення Луцької міської ради від 29.08.2018 №46/69 «Про надання дозволу на коригування проекту детального плану території в межах вулиць Шота Руставелі, Даньшина, Стара дорога, Прасолів (житловий масив «Гнідава») місті Луцьку».

Основні цілі документа державного планування:

Визначення параметрів забудови земельних ділянок, формування принципів планувальної організації забудови та інженерного забезпечення території, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами, створення транспортної інфраструктури, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення тощо.

Зв'язок з іншими документами державного планування:

Коригування проекту детального плану території розроблено згідно:

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

-ДБН В.2.2.-15-2005 «Житлові будинки». Основні положення.»;

-ДБН В.2.2.3-4:2007 «Автомобільні дороги»

-ДБН В.2.3.-15-2007 «Автостоянки та гаражі»

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

- ДБН В.2.3-5:2018 « Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.5.-20-2001 «Газопостачання. Зовнішні мережі і споруди»;

-ДБН В.2.5.-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди»;

-ДБН В.2.5.-75:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди»;

- ДСП «173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів ».

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Об’єкт планової діяльності відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4. Ймовірні наслідки.

-для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Коригування проекту детального плану території в межах вулиць

Шота Руставелі, Даньшина, Стара Дорога, Прасолів (житловий масив «Гнідава») у місті Луцьку», зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти (бережливе ставлення до родючого шару грантів, які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву, дотримання вимог щодо санітарного очищення території);

- атмосферне повітря (інвентаризація всіх джерел викидів, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями, запровадження сучасних технологій тощо);

- водні ресурси (впровадження комплексу заходів з метою раціонального використання водних ресурсів);

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану на здоров’я населення.

- для територій з природоохоронним статусом – відсутні;

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планової діяльності.

Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення житлового масиву і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, транспортного сполучення та соціально – економічного розвитку району.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території в межах вулиць Шота Руставелі, Даньшина, Стара Дорога, Прасолів (житловий масив Гнідава») у місті Луцьку та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, перешкодить пришвидшенню розвитку економіки населеного пункту.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

-доповіді про стан довкілля;

-статистичну інформацію

-інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДПТ;

-дані моніторингу стану довкілля;

-інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити комплекс заходів, спрямованих на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду планової господарської діяльності:

-вивчити природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

-розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

-оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

-визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;

-зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості);

-повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах

ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку міста та підвищення якості життя населення.

 

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об’єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні еко енергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

 • влаштування санітарно-захисних розривів та зон зелених насаджень для зменшення акустичного забруднення території;

 • охорона підземних вод від забруднення (влаштування з природного покриття (бруківки) проїзної частини, гідроізоляції споруд для зберігання води, бетонування стоянок автотранспорту, встановлення площадки для контейнерів ТПВ;

 • охорона поверхневих вод та ґрунтів (ефективне відведення дощових вод згідно вертикального проектування);

 • санітарна очистка території забудови має бути планово-регулярною і здійснюватися органами ЖКГ або іншими службами. Сухе побутове сміття, тверді побутові відходи та вуличне сміття повинні вивозитися на полігон твердих побутових відходів (ТПВ) населеного пункту.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

8. Пропозиції щодо структури та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

 2. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

 3. Екологічні проблеми, і тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за наявності);

 1. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

 2. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я людей;

 3. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

 4. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Звіт про стратегічну оцінку має відповідати вимогам ч.2 ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх виконання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Коригування проекту детального плану території в межах вулиць Шота Руставелі, Даньшина, Стара Дорога, Прасолів (житловий масив «Гнідава») у місті Луцьку» подаються протягом 15 діб, з дня її оприлюднення, до управління містобудування та архітектури Луцької міської ради, за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, тел.: (0332) 77 78 64, (0332) 77 78 66, email: dm@lutskrada. gov.ua,

 

В. о. начальниак управління                                                   Софія Гула

Антоніна Лохманова 777866