1. Головна
  2. Оголошення

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проєкту Програми «Впровадження міжнародного проєкту "Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді"»

 

1) Інформація про замовника СЕО:

43025, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19

Виконавчий комітет Луцької міської ради

2) Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв'язок з іншими ДДП:

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Управлінням міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради розроблено проєкт Програми «Впровадження міжнародного проєкту "Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді"» (далі – Програма), що пропонується до затвердження рішенням Луцької міської ради.

Проєкт Програми розроблено з метою успішної реалізації міжнародного проєкту «Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді».

Програма розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення грантових коштів у розвиток Луцької міської територіальної громади (далі – Луцької МТГ).

Програма розроблена для реалізації міжнародного проєкту «Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді», який підготовлено Краєм Ліппе Федеративної Республіки Німеччина та виконавчим комітетом Луцької міської ради в рамках Програми «Сталий розвиток громад через партнерські проєкти – NAKOPA 2020» та рекомендовано до фінансування з коштів Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Потреба реалізації проєкту обумовлена актуальністю запровадження ефективної системи поводження з органічними відходами та необхідністю модернізації технології очистки фільтрату, який утворюється в результаті розкладання органічних відходів та накопичення атмосферних опадів на полігоні для збору твердих побутових відходів в с. Брище Луцької міської територіальної громади.

3) Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», проведення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Оцінка впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності відповідно до заходів Програми буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від заходів Програми на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час проведення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки реалізації Програми на території та об’єкти природно-заповідного фонду.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонний вплив відсутній.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного документа державного планування.

Альтернатива 2:

Реалізація усіх заходів і завдань програми «Впровадження міжнародного проєкту "Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді"».

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Для проведення стратегічної екологічної оцінки, зокрема буде здійснено:

- збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту Програми з точки зору екологічної ситуації;

- забезпечення можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці;

- визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

- проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я населення;

- моніторинг фактичного впливу Програми на довкілля.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Впровадження грантових проєктів є дієвим механізмом для залучення позабюджетних коштів у розвиток міста. Міжнародний проєкт «Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді», що буде впроваджуватися у 2021-2023 роках, сприятиме налагодженню ефективної системи управління органічними відходами у Луцькій громаді та вдосконалить процес очищення фільтраційних стоків на полігоні для збору ТПВ у с. Брище.

В рамках зазначеного проєкту передбачається закупівля та встановлення обладнання для очистки фільтрату на полігоні для збору твердих побутових відходів у с. Брище, закупівля та встановлення в місцевих навчальних закладах компостерів для утилізації органічних відходів, розробка концепції управління органічними відходами для Луцької територіальної громади, а також проведення заходів промоційного характеру, які мають на меті підвищити рівень обізнаності та екологічної свідомості жителів Луцької МТГ, зокрема мешканців приватних будинків, школярів та інших зацікавлених осіб щодо правильного поводження з органічними відходами та користі від компостування.

За умови реалізації Програми та відповідно міжнародного проєкту очікується:

  • зменшення шкідливого впливу органічних відходів на навколишнє природнє середовище;

  • покращення санітарного та епідеміологічного благополуччя жителів Луцької територіальної громади;

  • підвищення екологічної свідомості населення, зокрема щодо важливості правильного поводження з органічними відходами та користі від компостування;

  • вдосконалення системи управління відходами, шляхом розробки концепції управління органічними відходами для Луцької МТГ;

  • поглиблення співпраці з побратимським краєм Ліппе Федеративної Республіки Німеччина;

  • підтвердження позитивного іміджу Луцької територіальної громади як активного учасника міжнародних грантових програм.

8) Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог частини другої ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Виконавчий комітет Луцької міської ради

43025, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19

 Електронна пошта office@lutskrada.gov.ua

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі у строк, що не перевищує 15 днів з дня оприлюднення цієї заяви.