1. Головна
  2. Оголошення

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проєкту внесення змін до детального плану території мікрорайону в межах вулиць Карпенка-Карого, В’ячеслава Чорновола, Ветеранів та проспекту Соборності у м. Луцьку

 

1) Інформація про замовника СЕО:

Управління капітального будівництва Луцької міської ради.

Адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 19.

Пропозиції надавати в департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради (43025, м. Луцьк вул. Лесі Українки, 35, Тел.: (0332) 77 78-64, (0332) 77 78 66, email: dm@lutskrada. gov.ua).

 

2) Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Вид документа державного планування

Документація державного планування – проєкт внесення змін до детального плану території мікрорайону в межах вулиць Карпенка-Карого, В’ячеслава Чорновола, Ветеранів та проспекту Соборності у м. Луцьку розроблено відповідно до рішення Луцької міської ради № 34/42 від 31 серпня 2022 року.

Основні цілі документа державного планування:

Мета розроблення детального плану полягає в деталізації і уточненні у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, планування і визначення параметрів і вимог до формування забудови на даній ділянці.

Зв’язок з іншими документами державного планування:

Проєкт внесення змін до детального плану території розроблено згідно: Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території».

 

3) Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Об’єкт планової діяльності відноситься до видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно ст. 3 п. 3 ч. 10 (будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування для таких компонентів довкілля:

- ґрунти (бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів, які зазнають його механічного зняття, дотримання вимог щодо санітарного очищення території);

- атмосферне повітря (інвентаризація всіх джерел викидів, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями, запровадження сучасних технологій тощо);

- водні ресурси (впровадження комплексу заходів з метою раціонального використання водних ресурсів);

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори, у тому числі для здоров’я населення.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення об’єктів і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме проєктy внесення змін до детального плану території мікрорайону в межах вулиць Карпенка-Карого, В’ячеслава Чорновола, Ветеранів та проспекту Соборності у м. Луцьку та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, перешкодить пришвидшенню розвитку економіки населеного пункту.

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля; статистичну інформацію; інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДПТ; дані моніторингу стану довкілля; інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України законодавству у сфері охорони навколишнього середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період забудови земельної ділянки, відведеної під об’єкт планової діяльності, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Розробити комплекс заходів, спрямованих на виявлення характеру, інтенсивності та ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду планової господарської діяльності:

- вивчити природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

- оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

- визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;

- зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів;

- повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку міста та підвищення якості життя населення.

 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об’єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні еко-енергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

- влаштування санітарно-захисних розривів та зон зелених насаджень для зменшення акустичного забруднення території;

- охорона підземних вод від забруднення (влаштування з природного покриття (бруківки) проїзної частини, гідроізоляції споруд для зберігання води, бетонування стоянок автотранспорту, встановлення площадки для контейнерів ТПВ);

- охорона поверхневих вод та ґрунтів;

- санітарна очистка території забудови має бути планово-регулярною і здійснюватися органами ЖКГ або іншими службами. Сухе побутове сміття, тверді побутові відходи та вуличне сміття повинні вивозитися на полігон твердих побутових відходів (ТПВ) населеного пункту.

 

8) Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради (Адреса: 43025, м. Луцьк вул. Лесі Українки, 35. Тел.: (0332) 77 78-64, (0332) 77 78 66, email: dm@lutskrada. gov.ua) у строк, що не перевищує 15 днів з дня оприлюднення цієї заяви.