1. Головна
  2. Документи
  3. Інше
Чинний
Інше від 27.04.2023 м. Луцьк

Положення про Центр взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб

ПОЛОЖЕННЯ про Центр взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб

1. Центр взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб (далі — Центр) є пунктом, що надає безоплатну благодійну допомогу та соціальні послуги сім’ям з дітьми, які є вимушено переселеними із зони бойових дій та тимчасово окупованих територій України.

2. Центр утворюється управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади та цим Положенням.

4. Центр може бути утворено за наявності необхідної матеріальнотехнічної бази, зокрема приміщень, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки.

5. Центр співпрацює з громадськими, благодійними, державними організаціями, соціально відповідальним бізнесом для отримання гуманітарної, благодійної допомоги, зокрема з-за кордону.

6. Основним завданням Центру є надання невідкладної допомоги внутрішньо переміщеним сім’ям з дітьми, які прибули з інших територій України до Луцької міської територіальної громади.

7. Центр вивчає психологічні, соціально-побутові, соціально-економічні потреби внутрішньо переміщених сімей.

8. Центр надає інформаційні, консультаційні, психологічні і юридичні послуги внутрішньо переміщеним сім’ям з дітьми з метою адаптації, інтеграції у нове середовище, сприяння якнайшвидшому поверненню їх до нормальних умов життєдіяльності.

9. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) надає допомогу внутрішньо переміщеним сім’ям з дітьми, які прибули із зони бойових дій України (стихійного лиха, катастрофи, тимчасової окупації) та потребують допомоги, зокрема і щодо вчинення стосовно них злочину.

2) згідно з визначеними потребами, надає допомогу:

2.1) продуктами харчування - протягом трьох місяців з дати взяття на облік вимушено переселених осіб до Луцької міської територіальної громади, що підтверджено відповідною довідкою департаменту соціальної політики Луцької міської ради 

2.2) вживаним одягом та взуттям (новим – за наявності) – щодва тижні, незалежно від дати взяття на облік вимушено переселених осіб до Луцької міської територіальної громади;

2.3) дитячим харчуванням та підгузками для дітей віком до двох років – у разі звернення та за наявності;

3) надає методичні рекомендації, проводить психодіагностику з метою психологічної реабілітації та адаптації;

4) забезпечує реалізацію прав дітей, молоді, сім’ї у суспільстві, надає консультації з питань виховання дітей, сприяє гармонійному розвитку осіб;

5) забезпечує пошук донорів для надання гуманітарної допомоги;

6) надає інформацію про режим роботи закладів соціального спрямування, охорони здоров’я, освіти, центру зайнятості, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

7) направляє у разі потреби осіб, які звернулися до Центру, до інших закладів та установ, що можуть повніше забезпечити задоволення їх запитів;

8) сприяє разом з іншими установами та організаціями виведенню з кризового стану осіб, які звернулися до Центру. 

10. Центр має право:
1) визначати форми та методи роботи;

2) використовувати для провадження своєї діяльності кошти інших джерел, в тому числі міжнародної фінансової, технічної допомоги та міжнародні гранти;

3) залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг (консультацій, методичної допомоги) підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

11. Центр проводить діяльність на принципах захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості.

12. Діяльність Центру координує начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради.

Організаційно-методичне забезпечення діяльності Центру здійснює управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради. Центр у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування у сфері соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, службою у справах дітей, спеціалізованими формуваннями управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх підпорядкування та форми власності, громадськими організаціями.

13. Облік внутрішньо переміщених сімей з дітьми, здійснюється на підставі довідки, виданої департаментом соціальної політики, за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

14. Прийом внутрішньо переміщених сімей з дітьми та надання їм необхідної допомоги здійснюється Центром в понеділок, середу та четвер з 9.00 до 17.00 години

15. Послуги Центру не надаються:

1) сім’ям/особам без дітей;

2) членам сімей, які перебувають під дією психотропних речовин та прекурсорів;

3) агресивним у спілкуванні особам

16. Начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради:

1) організовує роботу Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує Правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх виконання;

3) видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

4) укладає угоди, діє від імені Центру і представляє його інтереси;

5) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

17. Видатки на утримання Центру здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, передбачених для виконання програм стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, а також за рахунок інших джерел.

18. Центр володіє майном, переданим йому органом, який утворив управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради, юридичними та фізичними особами і придбаним за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел.

19. Центр через управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради має право придбавати та орендувати обладнання, необхідне для забезпечення його функціонування.

20. Центр може бути ліквідований або реорганізований за рішенням засновника у порядку, передбаченому законодавством.