1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний зі змінами
Рішення міської ради від 22.12.2017 №36/2 м. Луцьк

Про бюджет міста Луцька на 2018 рік

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України, міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи бюджету міста  у сумі 2489360,165 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету міста 2412901,72 тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету міста 76458,445 тис.грн. згідно з додатком   1 цього рішення;
- видатки бюджету міста за головними розпорядниками коштів бюджету міста та бюджетними програмами у сумі 2493788,665 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду бюджету міста 2328477,22 тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету міста 165311,445 тис.грн. згідно з додатком 3 цього рішення;
- повернення кредитів до бюджету міста у сумі 5221,1 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста  5221,1 тис.грн. згідно з додатком  4 цього рішення;
- надання кредитів з бюджету міста у сумі 5227,6 тис.грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста 5227,6 тис.грн. згідно з додатком 4 цього рішення;
- профіцит загального фонду бюджету міста у сумі 84424,5 тис. грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 84424,5 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення; 

- дефіцит спеціального фонду бюджету міста у сумі                           88859,5 тис.грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму                     84424,5 тис.грн., одержання зовнішнього запозичення НЕФКО в сумі              7000,0 тис.грн. та  погашення зовнішнього запозичення в сумі 2565,0 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення.
2. Установити, що у 2018 році відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі на рівні бюджету міста застосовується програмно-цільовий метод бюджетування.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  бюджету міста на 2018 рік у сумі 500,0 тис.грн.
4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 цього рішення.
6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд бюджету міста у сумі           8550,0 тис.грн.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду  бюджету міста  на 2018 рік за їх економічною структурою:
-  оплата праці;
-  нарахування на оплату праці;
-  медикаменти та перев’язувальні матеріали;
-  продукти харчування;
-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
-  соціальне забезпечення;
-  поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити у складі видатків бюджету міста кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 281567,9 тис.грн. згідно з додатком 7 цього рішення.
9. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету міста Луцька станом на „31” грудня 2018 року у сумі 7435,0 тис.грн.

10. Установити граничний розмір надання гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань на  „31” грудня 2018 року у сумі  335840,0  тис.грн. для: 
- КП «Луцьктепло» за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк  у сумі  320000,0  тис.грн.;
- КП «Луцькводоканал» за кредитом Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту з модернізації і реконструкції систем подачі води та водовідводу у м. Луцьк у сумі  15840,0 тис.грн.

11. Розпорядникам коштів бюджету міста забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
12. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, міжбюджетні трансферти з державного та інших місцевих бюджетів.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 2018 рік є:
у частині доходів надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України;
у частині фінансування кошти, отримані із загального фонду бюджету міста;
у частині кредитування повернення коштів, наданих для кредитування  громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
15. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити департаменту фінансів та бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів  бюджету міста на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду бюджету міста.
16. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України  надати право виконавчому комітету міської ради:
- розподіляти та перерозподіляти обсяги субвенцій на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету;  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами; на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань; на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції у частині цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет; на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов; на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, осіб з їх числа;
- за погодженням з постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів проводити за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів бюджету міста перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду бюджету, програм, що фінансуються з бюджету міста, і об’єктів, видатки на які проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів бюджету міста.
17. Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради               (Єлова Л.А.) при формуванні розпису бюджету міста Луцька на 2018 рік привести бюджетні призначення головних розпорядників коштів бюджету міста до діючої у 2018 році Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
18. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. Опублікувати дане рішення в газеті „Луцький замок”.

Секретар міської ради                                                      Григорій Пустовіт