1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 02.02.2016 №3/12 м. Луцьк

Про внесення змін до Статуту територіальної громади міста Луцька

Враховуючи необхідність забезпечення реальних можливостей участі територіальної громади в управлінні справами міста, керуючись ст. 5 Конституції України, ст.ст. 2, 9, 13, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

I. Внести зміни до статей 27, 28, частини 2 статті 29 Статуту територіальної громади міста Луцька, виклавши їх в наступній редакції:

«Стаття 27. Громадські слухання.

1. Громадські слухання – це офіційне засідання органу місцевого самоврядування (представленого дорадчим комітетом), на якому міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, посадові особи комунальних підприємств та установ зустрічаються із лучанами, знайомляться з їхніми думками, враженнями, зауваженнями, пропозиціями з приводу важливих проблем міського життя чи заходів, що міська влада збирається здійснити.

2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

3. Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або її виконавчого комітету, міської громади. Громадські слухання з ініціативи міської громади можуть проводитися за умови колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписали не менш як 500 лучан. Ініціатор громадських слухань повинен визначити дату, місце та порядок денний ініційованих громадських слухань, а також визначитись із організаційним комітетом громадських слухань.

4. Підготовку та проведення громадських слухань забезпечує організаційний комітет, склад якого визначається у розпорядженні міського голови, рішенні ради чи її виконавчого комітету, колективному зверненні лучан (в залежності від того хто є ініціатором скликання громадських слухань). До складу оргкомітету в обов’язковому порядку за посадою входять секретар ради та один з заступників міського голови.

5. Дата, місце проведення громадських слухань та їх порядок денний доводиться до відома громадян не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення через міські засоби масової інформації (не менше ніж у трьох друкованих засобах масової інформації, що мають найбільший тираж, газеті «Луцький замок», офіційному сайті Луцької міської ради).

6. Відповідальний представники (представники) організаційного комітету здійснюють реєстрацію осіб, що прибули на громадські слухання та видають особі під розпис мандат для голосування. Громадські слухання відкриває секретар ради (у випадку його відсутності один з членів організаційного комітету), який оголошує загальну кількість осіб, що беруть участь в громадських слуханнях та порядок денний. Після відкриття громадських слухань присутніми шляхом відкритого голосування обираються головуючий, секретар та лічильна комісія. При розгляді питань порядку денного надається час для виступу із доповіддю до 10 хв., співдоповіддю – до 5 хв., виступах в обговоренні – до 3 хв. Право на виступ в обговоренні мають усі бажаючі, що письмово звернулись до секретаря загальних зборів перед початком розгляду питання порядку денного.

7. За результатами громадських слухань приймаються рішення більшістю голосів присутніх. Пропозиції, що ухвалені за результатами громадських слухань підлягають обов`язковому розгляду органами і посадовими особами міського самоврядування протягом 1 місяця з дня одержання пропозицій. Рішення громадських слухань, а також рішення органів місцевого самоврядування та її посадових осіб по розгляду рішень громадських слухань оприлюднюються не пізніше ніж за 7 днів з дня ухвалення рішення (рішення, пропозицій, розпорядження, наказу тощо) через міські засоби масової інформації (не менше ніж у трьох друкованих засобах масової інформації, що мають найбільший тираж, газету «Луцький замок», офіційний сайт Луцької міської ради).

Стаття 28. Місцеві ініціативи.

1. Лучани мають право ініціювати розгляд міською радою (у порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

2. Місцева ініціатива – це викладена в письмовій формі пропозиція про розгляд міською радою та/або її виконавчим комітетом проекту рішення з питань, віднесених до її повноважень.

3. Для ініціювання розгляду у міській раді питань члени територіальної громади створюють ініціативну групу у складі не менше 3 (трьох) жителів міста, про що складають заяву, підписану всіма членами ініціативної групи. Заява реєструється в міській раді не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. В заяві необхідно вказати:

- прізвище, ім‘я та по-батькові всіх членів ініціативної групи, їх домашні адреси;

- мета створення ініціативної групи;

- місце і час проведення зборів громадян для ініціювання розгляду питань у міській раді;

- інші відомості.

4. Про надходження заяви ініціативної групи в обов’язковому порядку сповіщаються депутати міської ради.

5. Ініціативна група проводить збори громадян з питань місцевої ініціативи. На зборах обов‘язкова присутність не менше 15 громадян-членів територіальної громади міста, які досягли 18 років. Участь у зборах можуть брати депутати міської ради, міський голова, його заступники, керівники виконавчих органів ради та керівники комунальних установ і підприємств.

6. Збори громадян з питань місцевої ініціативи приймають відповідне рішення більшістю голосів. За результатами зборів складається протокол, який подається в міську раду. До протоколу додається список громадян, які були присутні на зборах із зазначенням їх місця проживання. Протокол зборів громадян у строк не пізніше ніж через 7 днів після подання розглядається міським головою, його заступниками та секретарем ради. Відділу секретаріату міської ради доручається підготувати на найближче засідання відповідного органу у вигляді проекту рішення питання місцевої ініціативи на розгляд сесії міської ради або засідання виконавчого комітету.

7. Міська рада та/або виконавчий комітет на відкритому засіданні розглядає питання місцевої ініціативи за участю членів ініціативної групи та приймає відповідне рішення.

Стаття 29. Колективні та індивідуальні звернення лучан до органів і посадових осіб міського самоврядування.

2. Колективними визнаються звернення до органів і посадових осіб міського самоврядування за умови наявності не менш як п`яти підписів мешканців міста. Колективні звернення з кількістю підписів більше п`ятнадцяти розглядаються органами і посадовими особами міського самоврядування, до яких вони надійшли, у першочерговому порядку, протягом 3-х робочих днів з дня надходження. Розгляд, як правило, відбувається у присутності одного чи кількох громадян, які підписали колективне звернення.

II. Відділу програмно-комп’ютерного забезпечення (Осокін Д.О.) та відділу секретаріату міської ради (Касьянова Т.Т.) забезпечити розміщення на офіційному сайт Луцької міської ради редакції Статуту територіальної громади м. Луцька із урахуванням внесених змін.

III. Рішення підлягає офіційному оприлюдненню шляхом його опублікування в газеті «Луцький замок» і на офіційному веб-сайті Луцької міської ради.

IV. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради.

 

 

Міський голова                                                                                Микола Романюк