1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Втратив чинність
Рішення міської ради від 23.12.2015 №2/6 м. Луцьк

Про затвердження Положення про постійні комісії Луцької міської ради в новій редакції

З метою підвищення ефективності роботи постійних комісій Луцької міської ради, впорядкування їх діяльності, керуючись ст.26, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення про постійні комісії Луцької міської ради в новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Луцької міської ради від 17.12.2010 № 2/4 «Про затвердження Положення про постійні комісії Луцької міської ради в новій редакції» .

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Вусенко Ю.В.  

 

 

Міський голова                                                                              Микола Романюк      

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від _________ № ____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Луцької міської ради

 

1. Постійні комісії міської ради у своїй роботі керуються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Луцької міської ради, Статутом територіальної громади міста Луцька та цим Положенням.

 

2. Постійні комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

 

3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

4. У складі Луцької міської ради функціонують наступні постійні комісії:

1) з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту;

2) з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;

3) з питань земельних відносин та земельного кадастру;

4) з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва;

5) з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження;

6) з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму;

7) з питань комунального майна та приватизації;

8) з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Порядок організації роботи постійних комісій визначаються законодавством України, Регламентом Луцької міської ради та цим Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

5. Постійні комісії попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії в обов’язковому порядку попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань. Для забезпечення такої діяльності комісій особа, яка висуває кандидата для обрання, затвердження або погодження радою, зобов’язана передати проект відповідного рішення та інформацію, що характеризують претендента на обговорення та розгляд комісії не пізніше як за 3 дні до засідання постійної комісії. Під час попереднього розгляду кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою комісія має право викликати кандидата на засідання комісії для співбесіди; в такому випадку явка на співбесіду кандидата є обов’язковою.

6. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради, її органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету міської ради.

7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, у встановленому порядку, необхідні матеріали і документи у строк встановлений комісією.

8. У разі необхідності, на засідання комісії запрошуються керівники підприємств, установ та організацій, структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, заступники міського голови при розгляді питань, які стосуються сфер їх діяльності.

Про час, місце проведення засідання та питання, що вносяться на обговорення, повинно бути повідомлено членів комісії та запрошених на її засідання осіб не пізніше ніж за 1 день до його початку.

Персональну відповідальність за підготовку проектів відповідних документів, що вносяться на розгляд комісії несуть керівники відповідних галузевих підрозділів виконавчого комітету.

9. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, формує порядок денний засідання комісії, дає доручення членам комісії та представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, за його дорученням, обов’язки голови виконує заступник голови або секретар комісії. Питання до порядку денного включаються за пропозицією секретаря, заступника голови або інших членів комісії, пропозиції подаються не пізніше як за 1 день до проведення засідання комісії.

При проведенні засідання комісії ведеться протокол та звукозапис засідання. Звукозапис засідання здійснюється на цифровий диктофон та зберігається протягом 1 місяця у відповідального працівника секретаріату Луцької міської ради. По завершенні засідання комісії будь-який член комісії має право одержати копію звукового файлу із звукозаписом засідання та одержати протокол засідання після його виготовлення. Протокол засідання комісії повинен бути виготовлений протягом 2-х робочих днів від дня проведення засідання комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою (головуючим) і секретарем комісії. Особи не згідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати на нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії із заслуховуванням звукозапису.

10. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

10.1. За рішенням відповідної постійної комісії Ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

10.2. За ініціативою не менш як третини депутатів від загальної кількості Ради;

Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, Рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його компетенції. Рішення Ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

11. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які скликаються в міру необхідності, але не менше як один раз в квартал і є правомочним, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Для вирішення актуальних та термінових завдань постійна комісія має право проводити виїзне засідання.

Засідання постійних комісій ведуться виключно українською мовою.

Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу українською мовою.

12. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проекти рішень міської ради. Висновки, рекомендації та проекти рішень постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії та секретарем, в разі відсутності голови – заступником та секретарем, у випадку відсутності голови комісії та заступника голови комісії – членом комісії та секретарем.

13. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

У випадку не розгляду або розгляду в невстановлені терміни органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами рекомендацій постійних комісій, яким вони були адресовані, комісія може ініціювати питання про необхідність виступу зі звітом відповідного керівника органу, підприємства, установи, організації на пленарному засіданні сесії Луцької міської ради. У випадку вчинення зазначених діянь посадовими особами виконавчих органів ради та керівниками комунальних підприємств, комісія може ставити питання про недоцільність перебування вказаних осіб на займаних посадах та притягнення їх до відповідальності. Ігнорування розгляду рекомендацій комісії по суті або не розгляд його у встановлений строк є перешкоджанням діяльності депутатам Луцької міської ради.

14. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням працівників виконавчого апарату, секретаріату Луцької міської ради, представників громадськості, експертів, науковців і спеціалістів.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. На спільному засіданні обирається головуючий більшістю від загального складу комісій. Засідання вважається правомочним, якщо присутні більшість членів від загального складу комісій, які беруть участь у спільному засіданні. Рішення приймаються шляхом голосування, якщо за нього проголосували більшість депутатів від загального складу комісій, які беруть участь у спільному засіданні комісій. Висновки, рекомендації, прийняті у їх правомочному складі на спільних засіданнях, підписуються головами постійних комісій.

15. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

16. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

17. Участь депутатів, членів комісії в роботі постійної комісії обов’язкова. Комісія вправі заслухати звіт депутата про участь в роботі відповідної комісії.

18. Голова постійної комісії здійснює планування роботи постійної комісії на півріччя. План роботи комісії затверджується на засіданні постійної комісії та доводиться до відома профільних заступників голови Луцької міської ради, керівників відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради та керівників відповідних комунальних підприємств, секретаріату Луцької міської ради.

19. Інформування громадськості про діяльність постійних комісій покладається на відділ інформаційної роботи та відділ секретаріату Луцької міської ради для висвітлення їх діяльності. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники преси, радіо, телебачення та громадськості.

20. Організаційно-методичне, технічне і матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснюється відділом секретаріату Луцької міської ради. Для роботи постійної комісії виділяється приміщення, яке обладнане необхідними меблями та технічними засобами, а при організації і проведенні виїзних засідань – транспорт.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                             Юлія Вусенко