1. Головна
  2. Оголошення

Заява Про визначення обсягу розділу "Стратегічної екологічної оцінки – Охорони навколишнього природного середовища" проєкту "Внесення змін до Генерального плану міста Луцьк"

Розробка розділу "Стратегічної екологічної оцінки - Охорона навколишнього природного середовища" щодо формування екологічно безпечного середовища м. Луцька, виконується відповідно Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку " ( ст. 11, п. 3 ) та державних будівельних, санітарно-екологічних норм та правил.

 

Інформація про замовника.

Виконавчий комітет Луцької міської ради

43025, Волинська область, м.Луцьк, вул.Богдана Хмельницького , 19

Пропозиції надавати в управління містобудування та архітектури Луцької міської ради. 43025 м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 35,

Тел.: (0332)77 78-64, (0332)77 78 66, email:dm@lutskrada.gov.ua ,

web-сайт: https:// www. lutskrada. gov. ua/

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій”, а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично - дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Генеральний план розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України та Схеми планування території області. (СПТ Волинської області - ДП «ДІПРОМІСТО», Київ). У свою чергу рішення генерального плану є основою для розроблення плану зонування території населеного пункту та надалі деталізуються й уточняються у детальних планах територій.

При розроблені генерального плану враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми що діють в населеному пункту, в тому числі: Стратегія сталого розвитку міста Луцьк; Програма охорони навколишнього природного середовища м. Луцька; Програма поводження з твердими побутовими відходами у м. Луцьку, та інші.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови

для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Розроблення проєкту "Внесення змін до Генерального плану міста Луцьк" передбачає формування проєктних рішень на всю територію міста. Проєктні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території міста. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Даний Проєкт визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проєктні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку міста обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Одночасно Проєкт не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі Плану зонування території.

Таким чином Проєкт визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до Проєкту є: утворення та поводження з твердими побутовими відходами; використання природних рослинних ресурсів та розвиток зеленого господарства міста; забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць та виробничих об'єктів; наявність порушених ділянок, в тому числі що зазнали техногенного впливу.

Цілями охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проєктних рішень є: зменшення техногенного навантаження на геологічне та ґрунтове середовище; забезпечення сприятливих умов для життя та відпочинку населення; зменшення забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць та виробничих об'єктів; створення передумов більш ефективного господарського використання земельних ресурсів населеного пункту.

До сфери охоплення СЕО проєкту "Внесення змін до Генерального плану м. Луцька" відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту здійснюється для території що проеєктується, яка визначається проєктними межами м. Луцька.

 

Для досягнення цілей СЕО збираються та використовуються наступні вихідні дані:

1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Волинській області;

2. Статистичний щорічник Волинської області;

3. Законодавчі акти, які мають відношення до проеєкту генерального плану:

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами;

Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20.12. 2011 р. № 4203-VІ;

Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95-ВР (із змінами);

Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. №2349;

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами);

Закон України "Про охорону атмосферного повітря";

Закон України "Про відходи";

Закон України "Про екологічну мережу України";

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

4. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

5.Інші доступні джерела інформації.

 

Ймовірні наслідки:

Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Проєкт "Внесення змін до Генерального плану м. Луцька" є комплексним документом, проєктні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Реалізація проєктних рішень може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунти, ландшафт, повітря, поверхневі води.

Виконання розділу "Стратегічної екологічної оцінки проєкту “Внесення змін до Генерального плану м. Луцька" передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проєктних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ, об’єкти ПЗФ), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

Для територій з природоохоронним статусом

На території міста Луцька наявні території та об’єкти природно-заповідного фонду.

На території міста наявні складові елементи Регіональної схеми формування екологічної мережі Волинської області.

В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки буде виконано оцінку відповідності проектних рішень вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотримання режиму господарського використання природоохоронних територій, визначених проектом Регіональної схеми формування екологічної мережі Волинської області.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено.

Зважаючи на комплексність рішень Проекту, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури міста, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки генплану, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою проекту "Внесення змін до генерального плану м. Луцька", рішення про розроблення якого прийнято, є його можливе незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час розроблення розділу Стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту ( проекту Внесення змін…), їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень визначеного проекту.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Проекту загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту "Внесення змін до генерального плану міста Луцька" може бути розширений та поглиблений в залежності від методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

У ході виконання розділу "Стратегічної екологічної оцінки" передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень - на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших містах України або світу, у першу чергу щодо:

- оптимізації функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;

- вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі міста з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

- налагодження ефективної системи санітарного очищення території м. Луцька;

- проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

 

Пропозиції щодо структури та змісту Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку Проекту визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” і складається з наступних розділів:

Зміст та основні цілі генерального плану міста Луцьк, його зв’язок з іншими документами державного планування;

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються проекту "Внесення змін до генерального плану міста Луцьк";

Зобов’язання/вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та інших рівнях, що стосуються визначеного проекту, а також шляхи врахування таких зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного планування;

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Проекту;

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Проекту для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту "Внесення змін до генерального плану міста Луцьк".

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою проекту "Внесення змін до генерального плану м. Луцька".

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяв про визначення обсягу Стратегічної екологічної оцінки проєкту "Внесення змін до Генерального плану міста Луцьк" до 22 листопада 2019 року, до управління містобудування та архітектури Луцької міської ради, за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, тел.: (0332) 77 78 64, (0332) 77 78 66, email: dm@lutskrada. gov.ua.

 

 

Управління містобудування та архітектури