1. Головна
  2. Оголошення

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Луцької міської територіальної громади на 2021 рік

1. Замовник та виконавець стратегічної екологічної оцінки

Виконавчий комітет Луцької міської ради, вулиця Богдана Хмельницького, 19, місто Луцьк, 43025.

 

2. Характеристика документа державного планування

Вид документа державного планування.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, документи державного планування –  стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Програма економічного і соціального розвитку Луцької міської територіальної громади на 2021 рік (далі - Програма) є документом державного планування місцевого рівня та відповідно до Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО).

Основні цілі документа державного планування.

Метою розроблення Програми є посилення інвестиційної активності та привабливості Луцької міської територіальної громади, підвищення стандартів життя та зростання добробуту населення, сприяння розвитку та підтримки громадських ініціатив, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів.

На 2021 рік визначено наступні пріоритетні напрямки розвитку Луцької міської територіальної громади:

- покращення умов для розвитку економіки;

- інфраструктурний розвиток;

- створення умов для покращення якості життя мешканців територіальної громади;

- створення умов для покращання довкілля та ресурсозбереження.

Програма буде розроблятися на короткостроковий період і є плановим документом. Для забезпечення цілісності системи планування розвитку Луцької міської територіальної громади Програма базуватиметься на положеннях міських цільових програм.

Зв'язок з іншими документами державного планування.

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень наступних документів: Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 “Про схвалення Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2021-2023 роки”, Постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534 “Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020—2022 роки”, Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України, зі змінами, а також, відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.01.2016 № 6-1 “Про порядок розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання у новій редакції” зі змінами.

Виконання заходів міських цільових програм включених до Програми, затвердження та внесення змін до них проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та із врахуванням реальних можливостей бюджету міської територіальної громади, а також виділених фінансових ресурсів державного бюджету, приватних інвестицій, кредитних ресурсів та технічної допомоги міжнародних організацій.

3. Умови державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності та/або таких об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Головними екологічними проблемами, які визначені у Програмі є: захист від забруднення атмосферного повітря, необхідність модернізації інженерної та транспортної інфраструктури (зливова каналізація, централізоване водопостачання та водовідведення), розвиток системи поводження з твердими побутовими та промисловими відходами, збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення, необхідною площею зелених насаджень загального користування, тощо.

Серед основних заходів, що мають безпосередній вплив на навколишнє середовище у проєкті Програми можна виділити :

- будівництво та реконструкцію каналізаційних очисних споруд;

- ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та рекультивацію полігону ТПВ;

- укріплення берегів та розчищення русел річок;

- заходи щодо відновлення та підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок;

- реконструкцію парків міста з відтворенням зелених насаджень;

 - будівництво контейнерних майданчиків для ТПВ;

- придбання обладнання для збору твердих відходів, а саме контейнерів, в тому числі для роздільного збору сміття.

 

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля та здоров’я населення

Реалізація заходів Програми може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, відходи, земельні ресурси, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

б) для територій з природоохоронним статусом

На території міста існує 7 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, загальною площею 74,92 га та об’єкт державного значення загальною площею 10,0 га.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення території на якій заплановано реалізацію заходів і проєктів Програми, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля та для здоров’я населення, не очікуються.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проєкт Програми не буде затверджено

При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє середовище. Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

Разом з тим, в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянуто альтернативний варіант (не затвердження документа державного планування), який передбачає прогнозування та оцінку ситуації.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використано наступну інформацію: комплексний екологічний аудит міста Луцька проведений ТзОВ “Науковий парк державної екологічної академії післядипломної освіти та управління “Чорнобиль” (м. Київ), наукові доповіді щодо стану довкілля, статистична інформація, дані моніторингу стану довкілля, експертні оцінки, інша доступна інформація. Разом з тим, будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, коментування, обговорення тощо.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища” встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням наступних екологічних вимог:

- раціонального і економного використання природних ресурсів на основі

широкого застосування новітніх технологій;

- здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню та виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

- здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

- застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

- здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

- здійснення заходів щодо збереження і раціонального використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення”.

 

8. Структура та зміст звіт про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде складено відповідно до структури визначеної ст. 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Луцької міської територіальної громади на 2021 рік просимо надавати в письмовій формі у департамент економічної політики Луцької міської ради:

- поштою за адресою: вул. Богдана Хмельницького,19, м. Луцьк, 43025;

- електронною поштою за адресою: econom@ lutskrada.gov.ua.

Відповідальна особа: директор департаменту економічної політики Смаль Борис Анатолійович, тел.: 0332 777 933.

Строк подання зауважень і пропозицій до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки - до 03.12. 2020 року.