1. Головна
  2. Документи
  3. Рішення міської ради
Чинний
Рішення міської ради від 28.02.2019 м. Луцьк

Програма підтримки малого і середнього підприємництва у місті Луцьку на 2019-2021 роки
1. Ініціатор розроблення Програми Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради 
2. Документ органу виконавчої влади про розроблення Програми Розпорядження міського голови від 27.09.2018 № 438 «Про розробку проекту Програми підтримки малого і середнього підприємництва у місті Луцьку на 2019-2021 роки» 
3.  Розробник Програми Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради
4. Співрозробники Програми Виконавчі органи Луцької міської ради, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, Луцький міський центр зайнятості
5. Відповідальний виконавець Програми  Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради
6. Учасники Програми Відділ управління майном міської комунальної власності, відділ інформаційної роботи, 
департамент ЦНАП у м. Луцьку, департамент економічної політики, департамент культури, ГУ ДФС у Волинській області, Луцький міський центр зайнятості, управління розвитку підприємництва та реклами, управління земельних ресурсів, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, управління містобудування та архітектури, управління освіти, управління інформаційно-комунікаційних технологій
7. Термін реалізації Програми 2019-2021 роки
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього
(тис. грн.):
1230,0
у тому числі:
8.1. коштів бюджету м. Луцька 
(тис. грн):
1230,0 
8.2. коштів інших джерел (тис. грн): -

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Програма підтримки малого і середнього підприємництва (далі – МСП) у місті Луцьку на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена управлінням розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради.
Законодавчим та методичним підґрунтям для її розроблення є закони України: «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», основні тези програми «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», видання «Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні: проблеми, потреби, перспективи», підготовлені Центром громадської експертизи на запит Центру міжнародного приватного підприємництва (м. Київ, 2015), Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44, Порядок розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання (у новій редакції), затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.01.2016 № 6-1.
В умовах зміни економічної ситуації підприємництво є надто вразливим до будь-яких кризових явищ, а тому повинно бути в зоні особливої уваги держави, органів місцевого самоврядування.
Державна політика щодо підтримки МСП – це система послідовних і взаємопов’язаних кроків і рішень, що регулює фундаментальне функціонування МСП.
Водночас значна частина нормативних документів: рішень, порядків, правил, встановлення місцевих податків, неподаткових платежів, процедур видачі дозвільних документів, надання адмінпослуг запроваджуються і встановлюються на місцевому рівні.
Тому, з метою забезпечення сталого розвитку МСП у місті необхідна Програма з чітко визначеними завданнями, напрямками і очікуваними результатами.
Отже, малий і середній бізнес, який забезпечує левову частку податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, потребує визнання його ролі та особливої уваги не лише зі сторони держави, але й органів місцевого самоврядування, виконавчих та державних органів на місцях.

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою реалізації Програми є підтримка та створення сприятливих умов для ведення бізнесу та утримання стійких позицій розвитку малого і середнього бізнесу у м. Луцьку, сприяння забезпеченню самозайнятості населення, заохочення до розвитку власної справи, підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу, покращення його ресурсного та інформаційного забезпечення шляхом провадження всебічної та виваженої політики щодо реалізації заходів зі стимулювання, підтримки та розвитку підприємницької ініціативи.

3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ 

Термін реалізації Програми окреслюється її дією протягом трьох років (2019-2021 роки).
Шляхами і засобами розв’язання проблеми є виконання завдань у відповідності до означених пріоритетів: 
1) Подальший розвиток взаємної довіри між владою, суб’єктами підприємницької діяльності (далі – СПД) та громадою:
- постійне відстеження стану економічного середовища для МСП міста з метою усунення бар’єрів та перешкод діяльності бізнесу та вирішення проблемних питань підприємництва; 
- організаційне забезпечення та провадження прозорої та якісної регуляторної політики в органах місцевого самоврядування;
- підвищення якості обслуговування та інформування малого і середнього підприємництва Луцька з боку державних органів, установ та об’єктів інфраструктури підтримки бізнесу тощо;
- збільшення прогнозованості при реалізації ефективної політики у сфері оподаткування, регулювання, легалізації працевлаштування тощо.
2) Сприяння конкурентоспроможності місцевого бізнесу шляхом підвищення та удосконалення кадрового складу СПД: 
- вдосконалення кваліфікаційного рівня персоналу;
- підвищення ефективності та інноваційності МСП у м. Луцьку; 
- освітня та профорієнтаційна робота, спрямовані на підготовку (перепідготовку) широкого кола спеціалістів у різних галузях господарювання, економіки та підприємництва;
- налагодження співпраці та партнерських зв’язків між організаціями за кордоном, науковими організаціями тощо.
3) Удосконалення форм інформаційно-ресурсного забезпечення МСП міста:
- використання різних форм комунікації з суб’єктами підприємництва шляхом залучення сучасних інноваційних комунікаційно-ресурсних можливостей підтримання зв’язку між владою та бізнесом міста (в т.ч. в системі on-line);
- покращення методично-інформаційного (консультаційного та освітнього) середовища для МСП у м. Луцьку.
4) Врахування соціального аспекту в розвитку МСП: 
- проведення адаптаційно-освітньої роботи щодо організації самозайнятості серед внутрішньо-переміщених осіб, учасників АТО та інших категорій громадян;
- залучення безробітних до ведення підприємницької діяльності;
- підтримка молодіжних підприємницьких ініціатив.
5) Сприяння та пошук шляхів розширення ринків збуту для СПД:
- залучення МСП до участі у виставках, ярмарках, конкурсах, форумах, презентаціях в т.ч. в межах країни та за кордоном. 
6) Сприяння розвитку самоврядності у секторі МСП та ролі громадських об’єднань підприємців:
- долучення громадських організацій підприємців міста до участі у роботі дорадчих органів міської ради;
- розгляд ініціатив та пропозицій громадських організацій підприємців щодо поліпшення бізнес-клімату міста на засіданнях дорадчих органів міської ради.    
Слід зазначити, що реалізація більшості заходів Програми не потребує фінансування, а реалізовуватиметься з уже передбачених коштів для державних органів та органу місцевого самоврядування, а також інших джерел (коштів фондів, самих учасників та виконавців, грантів тощо) та у межах кошторисів. 
Передбачається, що їх реалізація всіма учасниками дозволить досягнути планового результату щодо втримання стійких позицій стану розвитку МСП у м. Луцьку.
Ресурсне забезпечення Програми викладене в додатку 1 до Програми.

4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

Заходи Програми сформовано її учасниками у відповідності до Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.09.2012 № 44, за основними напрямками (відповідно до пріоритетів, вказаних в розділі 3):
- впорядкування (удосконалення) нормативного регулювання підприємницької діяльності;
- фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;
- ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва.
Заходи Програми, обсяги та джерела фінансування, терміни виконання завдань (заходів) зазначені у додатку 2 до Програми. 

5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством. 
Координацію та контроль за ходом виконання заходів здійснює управління розвитку підприємництва та реклами (щоквартальні, річні звіти) та постійна комісія з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва Луцької міської ради. 
Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання.

 

 Секретар міської ради                                               Григорій Пустовіт